Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - Γιώργος Τζιρίτας

Σελίδες: [1]
1
Παρακαλώ δείτε κείμενο απόψεων επί του "Πολυνομοσχεδίου" του ΥΠΟΠΑΙΘ

2
Η Επιτροπή που ορίσθηκε (http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΨΗ469Β7Γ-0ΔΚ) για τη σύνταξη πρότασης Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υποβάλλει σε διαβούλευση εντός του Πανεπιστημίου το σχέδιο που ετοίμασε (επισυνάπατεται).

3
Εργασιακά / Απασχόληση νέων ερευνητών
« στις: Μάιος 08, 2013, 08:52:47 πμ »
Γνώμη για την απασχόληση των νέων ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο συνημμένο αρχείο (για όσους συνδέονται στο Χώρο Συζητήσεων) και για όλους παρακάτω.

Η κρισιμότητα της περιόδου που διανύουμε δεν θα έπρεπε να μας εμποδίσει να δούμε τα προβλήματα σε βάθος, τόσο στο χρόνο, όσο και στο ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Το ζήτημα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επί του ερευνητικού έργου αναδεικνύει μείζονα και σοβαρά θέματα που είναι καθοριστικά για την απασχόληση των νέων ερευνητών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού για την έρευνα στα Πανεπιστήμια είναι αποτέλεσμα της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που έχει γενικότερα επιβληθεί στο όνομα της «ελευθερίας» και της «ευελιξίας». Διαπιστώνεται ότι η ερευνητική δραστηριότητα εντός των Πανεπιστημίων, ενώ αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα της επιστημονικής παραγωγής της χώρας, δεν διαθέτει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εργασιακές συνθήκες και τη σταδιοδρομία των συντελεστών της.

Πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει προωθηθεί η «ευελιξία στην αγορά εργασίας» που έχει επιφέρει σε πολλές περιπτώσεις τον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Οι αλλαγές αυτές έχουν πλήξει κατά κύριο λόγο τους νέους. Παρά το ότι ο χώρος της επιστημονικής έρευνας έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και διεξάγεται κυρίως σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, έχει υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες αφενός δογματικών αντιλήψεων περί μιας κοινωνίας ελευθέρων αυτοαπασχολουμένων ατόμων, και αφετέρου των όρων χρηματοδότησης της έρευνας μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα.

Στους νέους ερευνητές περιλαμβάνονται όλοι όσοι εκπαιδεύονται μέσα από την έρευνα, δηλαδή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, και οι αναγνωρισμένοι ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Είναι σαφές ότι οι κατηγορίες αυτές εκπαιδευομένων/εργαζομένων διακρίνονται και επομένως χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση τόσο εργασιακά, όσο και ακαδημαϊκά.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν σημαντικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών κι επομένως είτε θα μπορούν να λάβουν υποτροφία σε αναγνώριση των επιδόσεών τους, είτε να εργάζονται περιστασιακά στο πλαίσιο των σπουδών τους, επομένως για χρόνο συμβατό με το συνολικό τους πρόγραμμα σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν έχει ορίσει κανονιστικό πλαίσιο, αλλά εφαρμόζει τις σχετικές με «μισθώσεις έργου» ρυθμίσεις που ορίζουν «ελεύθερες» συναλλαγές μεταξύ επιβλέποντα καθηγητή και μεταπτυχιακού φοιτητή, όπου ο τελευταίος θεωρείται συμβατικά «αυτοαπασχολούμενος». Η συνέπεια είναι μη αξιοκρατικά προσδιορισμένες αμοιβές και προσανατολισμός της ερευνητικής δραστηριότητας με βάση τις εξωτερικές χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν διαθέτει μέχρι σήμερα Κανονισμό Υποτροφιών, ώστε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου να χορηγεί υποτροφίες αναγνωρισμένες στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας. Η αδυναμία αυτή θα διορθωθεί σύντομα μετά από πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου χάρη στο έργο της ορισθείσας Επιτροπής που σύντομα ολοκληρώνεται. Προσωρινά οι ρυθμίσεις του Κώδικα  Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για τους «μη επιτηδευματίες» λύνουν τα άμεσα προβλήματα.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες εκπαιδεύονται μέσα από την έρευνα και μέσα από αυτή τη διαδικασία παράγουν νέα γνώση. Η διδακτορική έρευνα είναι κομβικής σημασίας για την όλη πανεπιστημιακή λειτουργία, κι έχει ουσιαστικά την ίδια αποστολή ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. Επιπλέον για όσους υποψήφιους ασχολούνται αποκλειστικά και συστηματικά με τη διδακτορική έρευνα, η διάρκεια της διδακτορικής έρευνας είναι γενικά ορισμένη. Το καθεστώς απασχόλησης των υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι παρόμοιο με αυτό των μεταπτυχιακών φοιτητών, θεωρούνται και αυτοί «αυτοαπασχολούμενοι». Είναι επιτακτική ανάγκη στο πλαίσιο του Οργανισμού του Ιδρύματος, που θα ετοιμασθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα, να υπάρξει αναγνώριση τόσο της αποστολής όσο και της εργασιακής θέσης των υποψηφίων διδακτόρων. Η οικονομική αμοιβή θα μπορούσε να έχει χαρακτήρα υποτροφίας, όπου επίσης απαιτείται Κανονισμός, ή ειδικού καθεστώτος απασχόλησης, μιας ειδικής δηλαδή μορφής σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προσαρμοσμένης στην αποστολή του υποψήφιου διδάκτορα. Μόνο προσωρινά μπορεί να ικανοποιεί η πρόσφατη ρύθμιση για «περιστασιακή απασχόληση» στην έρευνα από «μη επιτηδευματίες». Σε μόνιμο καθεστώς αναπαραγωγής του πανεπιστημιακού προσωπικού, απαιτείται πλήρης αναγνώριση του ερευνητικά εργαζόμενου υποψήφιου διδάκτορα.

Η περίπτωση των νέων ερευνητών μεταδιδακτόρων απαιτεί τη μέγιστη προσοχή, γιατί αποτελούν τον πιο δημιουργικό πληθυσμό στην ερευνητική κοινότητα. Ωστόσο υφίστανται τη μέγιστη απαξίωση εργασιακά. Η απασχόλησή τους συχνότατα συνίσταται από μια σειρά από «μισθώσεις έργου» και δεν αναγνωρίζεται ως εργασία. Παρά τις διαφορετικές συνθήκες από χώρα σε χώρα, η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή συνιστά στα Κράτη «να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες ή οι χρηματοδότες ερευνητών αναπτύσσουν και διατηρούν θετικά για τους ερευνητές περιβάλλοντα έρευνας και εργασιακές συνθήκες, στα πλαίσια των οποίων αναγνωρίζεται η αξία των ερευνητών και των ερευνητικών ομάδων και τους παρέχονται ενθάρρυνση, υποστήριξη και οι αναγκαίοι υλικοί και άυλοι πόροι για την άσκηση των καθηκόντων τους και την επίτευξη των στόχων τους. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην οργάνωση των συνθηκών εργασίας και κατάρτισης των νέων ερευνητών, δεδομένου ότι επηρεάζει τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές και το ενδιαφέρον τους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης.»

Δεν αρκεί οι συνθήκες στο χώρο εργασίας να είναι καλές, απαιτείται επιπλέον η αναγνώριση πλήρων εργασιακών δικαιωμάτων και όχι συνθήκες επισφαλούς «αυτο-απασχόλησης». Η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή συνιστά ακόμη στα Κράτη μέλη «να μεταφέρουν αυτές τις γενικές συστάσεις … σε εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια ή σε τομεακά ή/και θεσμικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές. Κατά τη μεταφορά αυτών των γενικών αρχών και απαιτήσεων, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη μεγάλη ποικιλία νόμων, ρυθμιστικών κανόνων και πρακτικών που, στις διάφορες χώρες και στους διάφορους τομείς, καθορίζουν την πορεία και τη διάρθρωση των σταδιοδρομιών και τους αντίστοιχους όρους απασχόλησης στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης.» Στη χώρα μας με το ατελέστατο θεσμικό πλαίσιο, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελεί άμεσα τη μόνη δυνατότητα για να υπάρξει στοιχειωδώς αναγνώριση της ερευνητικής εργασίας και οικοδόμηση σταδιοδρομίας. Μελλοντικά θα πρέπει να αναζητηθεί ο ορισμός κατάλληλου εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου που να λαμβάνει υπόψη την ειδική ακαδημαϊκή υπόσταση των ερευνητών, μάλιστα ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Άμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί όλοι όσοι μπορούν να θεωρηθούν ως «περιστασιακά απασχολούμενοι» να απαλλαγούν από τα ποικίλα επιτηδεύματα ελευθέριων επαγγελμάτων. Για τους δε ερευνητές να ακολουθηθεί η οδός της νομιμότητας στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, με σαφή προτίμηση στις συμβάσεις εργασίας.

Επειδή οι μέρες είναι δύσκολες και κρίσιμες, λόγος αμφίσημος δεν επιτρέπεται από καμία πλευρά, ούτε αναβολές τακτικού χαρακτήρα. Σε ό,τι με αφορά θεωρώ ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης πρέπει να υπηρετούν πολιτικές στη βάση αρχών, και όχι να προβαίνουν σε εξυπηρετήσεις. Θα παραμείνω επομένως στην υποστήριξη των θέσεων που έχω με σταθερότητα εκφράσει, όσο οι όροι με τους οποίους τίθενται τα θέματα παραμένουν νομοθετικά ασαφείς και οι συνθήκες απασχόλησης των νέων ερευνητών ατελέστατες.

Η δυνατότητα μετάβασης σε ένα υγιέστερο εργασιακό περιβάλλον για τους ερευνητές, αν και ανεπαρκής, υπάρχει, μένει να υπάρξει και η βούληση. Επιπλέον απαιτείται βούληση για να διεκδικηθούν συνθήκες εργασίες που αρμόζουν στη φύση της ερευνητικής δραστηριότητας.

Δεδομένου ότι η σχέση είναι τριμερής, απαιτείται η αρμονική συνεργασία και των τριών μερών: ερευνητές, επιστημονικά υπεύθυνοι και διαχείριση. Είναι δυνατή η δίκαιη κατανομή του οικονομικού βάρους της μετάβασης, εφόσον τέτοιο υπάρξει. Θα είναι εξάλλου μια ευκαιρία να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η ίση μεταχείριση των απασχολουμένων, έναντι μιας κατάστασης εξατομικευμένου προσδιορισμού του «εργολαβικού ανταλλάγματος» ανάμεσα στον επιστημονικά υπεύθυνο και τον ανάδοχο-ερευνητή.

Για την αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται σεβασμός της νομιμότητας, αναγνώριση των μακράς πνοής δικαιωμάτων των ερευνητών και αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης του ερευνητικού προσωπικού.

4
Εκλογές Συμβουλίου / Μια δύσκολη μετάβαση
« στις: Οκτώβριος 04, 2012, 06:20:08 μμ »
Σε μια συγκυρία δύσκολη από κάθε άποψη το πανεπιστήμιο καλείται να αλλάξει σχήμα διοίκησης. Από τη μία πλευρά υπάρχουν τα λάθη του παρελθόντος. Η αλλαγή στη διοίκηση πήρε το χαρακτήρα πάλης ανάμεσα στο “καλό” και στο “κακό”, ανάμεσα στο “ένοχο παρελθόν” και το “ελπιδοφόρο μέλλον”. Η αστοχία, ανεξαρτήτως προθέσεων, είναι αυταπόδεικτη. Το κλίμα επιβαρύνεται και από τη δημοσιονομική περιοριστική πολιτική σε βαθμό ασφυξίας.

Ωστόσο η ιστορία δε διαγράφεται και το αύριο είναι στα χέρια των ίδιων των μελών του πανεπιστημίου. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία απαιτείται σύμπνοια και σεβασμός στους θεσμούς. Οι θεσμοί περιλαμβάνουν τόσο το κανονιστικό πλαίσιο, όσο και τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης. Ζητούμενο επομένως είναι η μετάβαση να γίνει ομαλά και κυρίως να διαφυλαχθούν οι αρχές της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατικής λειτουργίας.

Το πρώτο βήμα προς το νέο σχήμα διοίκησης συνίσταται στην εκλογή του Συμβουλίου. Πρέπει να διευκρινισθεί εξαρχής ότι δεν πρόκειται ούτε για Διοικητικο Συμβούλιο, ούτε για Συμβούλιο Διοίκησης. Είναι ένα Συμβούλιο με ρόλο στρατηγικό, πέραν και πάνω από την καθημερινή διοικητική δουλειά. Άρα τα μέλη του θα πρέπει να κρατηθούν σε απόσταση από τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου, γιατί το Συμβούλιο δεν θα έχει εκτελεστική εξουσία. Τηρουμένων κάποιων αναλογιών θα έχει το ρόλο του νομοθέτη, του καθορισμού του κανονιστικού πλαισίου σε προγραμματική βάση. Κι επίσης θα είναι όργανο ελέγχου του απολογισμού της διοίκησης. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι σαφείς για όλους, και ιδιαίτερα για το πρώτο Συμβούλιο που θα εκλεγεί.

Απαιτείται επομένως τα εσωτερικά μέλη που θα εκλεγούν στο πρώτο Συμβούλιο να ενστερνίζονται το ρόλο που ορίζει ο Νόμος για το Συμβούλιο. Ο πειρασμός φαίνεται να είναι μέγας για αξιοποίηση της θέσης του συμβούλου για σκοπούς που ο Νόμος δεν προβλέπει. Ο Νόμος αναθέτει αρμοδιότητες στο Συμβούλιο που αφορούν στην έγκριση των στρατηγικών επιλογών και στη σύνδεση με την κοινωνία. Το πανεπιστήμιο καλείται να εκλέξει μέλη που έχουν συναίσθηση του ιστορικού ρόλου του πανεπιστημίου και γι'αυτό θα είναι θεματοφύλακες των αξιών που αντιπροσωπεύει. Δεν θα πρέπει να επιλέξει υποψηφίους που θα μπορούσαν να επιδιώξουν ένα παρεμβατικό ρόλο στη διοίκηση, που θα μπορούσαν να έχουν την τάση εγκαθίδρυσης κέντρων εξουσίας. Η χειρότερη εξέλιξη για τη διοίκηση θα είναι ο κατακερματισμός, οι παρεμβάσεις, η δυαρχία ή τα ασύμβατα κέντρα εξουσίας. Η δημοκρατική λειτουργία απαιτεί να υπάρξει σεβασμός των θεσμών και διάκριση των εξουσιών με βάση τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε κάθε όργανο διοίκησης.

Τα εξωτερικά μέλη θα πρέπει να μπορούν να φέρουν νέες ιδέες στο πανεπιστήμιο και να προβάλουν το έργο του προς τα έξω, και προς την κοινωνία και προς τα άλλα ιδρύματα και προς τη διεθνή κοινότητα. Θα ήταν προτιμότερο να αποφευχθεί η εκλογή τοπικών παραγόντων, ακόμα κι αν διακρίνονται για τη στήριξή τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με προσοχή θα μπορούσαν να επιλεγούν ομότιμοι καθηγητές που είχαν λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία σε άλλα ιδρύματα. Το ευκταίο θα ήταν να μετάσχουν στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης απόφοιτοι του ιδρύματος που διαπρέπουν εκτός Ελλάδας και κατά προτίμηση στην Ευρώπη, ή γενικότερα καθηγητές από την αλλοδαπή. Έχουμε ανάγκη από πρεσβευτές που θα μεταφέρουν σε διεθνείς οργανισμούς και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα την αξία της επιστημονικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τελικά το Συμβούλιο δεν θα είναι ούτε η καταστροφή, ούτε η σωτηρία του πανεπιστημίου. Θα πρέπει ωστόσο να αξιοποιηθεί για να βελτιώσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης την εικόνα του και τη σχέση του με τον εγγύτερο και τον ευρύτερο περίγυρό του.

Το μεγάλο κενό και πρόβλημα στη λειτουργία του πανεπιστημίου, ιδιαίτερα στη μεταβατική περίοδο που θα περάσει είναι η κατάργηση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Το Πρυτανικό Συμβούλιο στο ισχύον σχήμα διοίκησης είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο στο πανεπιστήμιο. Ο Νόμος 4009/2011 δεν προβλέπει συλλογικό εκτελεστικό όργανο. Η εκτελεστική εξουσία συγκεντρώνεται σε ένα μονομελές όργανο, τον Πρύτανη, που θα μπορεί να συνεπικουρείται από τους Αναπληρωτές Πρύτανη. Γενικά ο Νόμος 4009/2011 χαρακτηρίζεται από την ενδυνάμωση των μονομελών οργάνων, σε βάρος των συλλογικών οργάνων. Το μείζον ζήτημα με το νέο νόμο είναι η αποδυνάμωση των συλλογικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου και του νεοσύστατου Συμβουλίου.

Ωστόσο η άσκηση της καθημερινής διεύθυνσης των υπηρεσιών του ιδρύματος απαιτεί την ύπαρξη ενός συλλογικού εκτελεστικού οργάνου. Θα πρέπει άμεσα, πριν την εκπνοή του τρέχοντος έτους, να υπάρξει η θεσμική προετοιμασία, ώστε η εκτέλεση των αποφάσεων του πανεπιστημίου να επιτελείται από ένα συλλογικό όργανο διοίκησης, που για λόγους ιστορικής συνέχειας θα πρέπει να είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο. Να ξανασυζητηθεί η σύνθεσή του, ως προς τα θεσπιζόμενα στο Νόμο 2083/1992, αν αυτό χρειάζεται. Ας συζητηθούν οι αρμοδιότητές του ως προς το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο που θεσμοθετούνται με το Νόμο 4009/2011. Δεν πρέπει όμως να γίνει άκριτα δεκτή η κατάργησή του για τις συγκυριακές πολιτικές ανάγκες μιας άστοχης “μεταρρύθμισης”.

Σελίδες: [1]